Skip to main content

Udmeldelse

Udmeldelse sker via mail til skolens kontor info@cityschool.dk eller via Intra med 2 mdrs. varsel til slutningen af en måned.

Ved udmeldelse til skoleårets afslutning skal udmeldelsen være os i hænde senest d. 30. april.

Ved udmeldelse fra SFO’en, er der 1 måneds varsel til slutningen af en måned.

OBS: Hvis I skal bruge en elevplan til en evt. ny skole, skal I selv printe den ud inden eleven forlader vores skole.

Hent blanket her

Procedure ved udskrivning og bortvisning

Skolens samarbejde med forældre og elever er et bærende element for CCS. Samtalen er en naturlig del af en skolens virke, som blandt andet skal understøtte elevernes demo­kratiske dannelse og forberede dem til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Dette gælder også i vanskelige situationer, fx når skolen overvejer at udskrive eller bortvise en elev.

Det er meget indgribende for den enkelte elev, hvis skolen afbryder samarbejdet, og eleven må for­lade sin skole og klasse. Det er derfor vigtigt, at skolen overvejer en mulig udskrivning grundigt og ind­drager alle relevante perspektiver. Ved at lytte til eleven viser skolen, at den tager eleven alvorligt.

Fri- og privatskolelovens §4a og børnekonventionens krav om inddragelse betyder, at eleverne skal inddrages, og deres synspunkter skal indgå i grundlaget for skoleledelsens beslutning om at udskrive eller bortvise barnet.

Som første skridt i en udskrivningssag skal skolen sikre sig, at eleven og forældrene er klar over, at skolen ser et problem, der muligvis kan føre til en udskrivning.

Procedure ved udskrivning:

  1. Forældrene inviteres skriftligt til en samtale, hvor man går i dialog om det oplevede problem. Hvis forældrene udebliver fra samtalen, fremsender skolen en skriftlig udtalelse, som beskriver problemet. Forældrene orienteres ligeledes om, at det kan føre til en ud­skrivning, hvis problemet fortsætter.
  2. Forældrene og skolen laver en aftale om, hvordan problemet kan løses. Forældrene forbere­des på, at det kan føre til en udskrivning, hvis problemet ikke løses. Forældrene orienteres om, at eleven også vil blive inddraget, så elevens perspektiv og synspunkter kan indgå i pro­cessen.
  1. Eleven inviteres til en samtale, hvor man går i dialog om det oplevede problem, og hvordan det kan løses. Eleven forberedes på, at det kan føre til en udskrivning, hvis problemet ikke løses.
  2. Eleven har ret til en bisidder, hvis denne ønsker det, og forældrene kan uanset bar­nets alder frabede sig, at skolen afholder en samtale med en elev, der kan føre til en udskrivning eller bortvisning.
  3. Skolen kan undlade at inddrage eleven ved samtale, hvis det må antages at være til væsentlig skade for eleven.
  4. Hvis forældrene ikke vil lade deres barn deltage i en samtale med skolen, eller hvis eleven udebliver, vedlægges der sagen en skriftlig udtalelse fra skolen, som beskriver elevens adfærd.
  5. Skoleledelsen udarbejder et samlet referat af samtalerne, som udleveres til eleven (afhængig af dennes alder og modenhed) og forældrene.
  6. Hvis problemet fortsætter, gentages samtalerne, efter samme model som i pkt.1-5.
  7. Fortsætter problemet efter 2 samtaler overvejer skoleledelsen nøje alle sagens oplysninger, inden den endelige afgørelse om udskrivningen skrives og sendes til forældrene.
  8. Eleven orienteres mundtligt om den afgørelse, der er sendt til forældrene.

 

Proces ved udskrivning som følge af en bortvisning:

Hvis der er tale om en bortvisning, vil der ikke altid have fundet en forudgående proces sted, og typisk vil der derfor ikke have været en første samtale som beskrevet i den proces, hvor det er ele­vens forhold, der er baggrund for en udskrivning.

Der kan således i bortvisningssager eventuelt kun være tale om én samtale med eleven, hvor eleven høres om sine synspunkter, og hvor årsagen til bortvisningen forklares. Ved en bortvisning skal forløbet gennemføres hurtigt, typisk inden for et par dage. Særligt med hensyn til ældre elever kan de konkrete omstændigheder, der gør, at skolen overvejer en bortvisning, også indebære, at der ikke sker en forudgående orientering af forældrene, før eleven inddrages. Men der bør så vidt muligt tilstræbes at tilbyde et fælles møde.

Bortvisninger sker som udgangspunkt kun, hvis der er tale om alvorlige eller uacceptable omstæn­digheder. Det er samtidig vigtigt at understrege, at der ikke kan være en fast manual for bortvisningssager, da der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering i hver enkelt sag.

Afgørelsen sendes skriftligt til forældrene.

 

 

 

 

Kontakt os her

Skriv til os ved spørgsmål eller hvis du ønsker en udmeldelsesblanket til dit barn.

Udmeldingsblanket

As part of our going desire to improve the school, not only in the quality of education we offer, but also our cooperation with parents, we would very much appreciate it if you could spend a few minutes filling in this survey.

On a scale of 1 to 10 how would you rate the school in the following areas. 

Information
Survey - On a scale of 1 to 10 how would you rate the school in the following areas.

Thanks again for your feedback.  Please feel free to write a few words explaining why you have decided to move your child, in order for us to improve.