Skip to main content

Bestyrelse

Copenhagen City School er en non-profit privatskole, anerkendt af den danske stat og underlagt både statsvedtægterne og den Danske Privatskolelov. Hovedparten af vores finansiering kommer fra statstilskud og skolepengene dækker omkring 25-30 % af budgettet. Skolen er medlem af Danmarks Private Skoler, en organisation som tilbyder vejledning og rådgivning til ca. 400 medlemsskoler.

Det overordnede ansvar for skolens drift påhviler bestyrelsen, hvoraf alle fem medlemmer skal være forældre til børn på skolen. Udover det økonomiske ansvar, er bestyrelsen ligeledes med til at fastsætte skolens overordnede mål og pædagogiske principper. De godkender desuden også alle de væsentlige beslutninger der vedrører skolens liv.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som alle vælges af og blandt forældrekredsen ved den årlige generalforsamling. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og suppleanterne vælges hvert år.

Bestyrelsen mødes ca. 5 gange om året (april, juni, september, november, februar).

Arbejdet er frivilligt og bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemskab af bestyrelsen.

Alle forældre til et barn på skolen kan stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen har kort sagt følgende rolle:

 • Varetagelse af den overordnede ledelse af skolen (vigtigt at bemærke, at ledelsens rolle dækker over alt daglig ledelse og alle beslutninger vedr. det pædagogiske arbejde samt alle daglige beslutninger vedr. personale og studerende) 
 • Sikring af skolens formål og udvikling i overensstemmelse med skolens værdigrundlag
 • Ansvarlig for skolens overordnede drift
 • Ansvarlig for skolens økonomi
 • Valg af skolens revisor
 • Ansvarlig for at indkaldelse til generalforsamlingen udsendes til forældrekredsen
 • Udarbejdelse af de langsigtede planer i samarbejde med ledelsen 
 • Fastlæggelse af strategi, værdier og visioner for skolen
 • Ansætter og afskediger ledelsen 
 • Sparringspartner med ledelsen, der varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen, jvf. Code of Conduct på www.cityschool.dk (under Skole/hjem – kommunikation) 
 • Fastsættelse af størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen

Kontakt til Bestyrelsen

bestyrelse@cityschool.dk

Betyrelsen

Formand:

Mohamed El Halimi

Næstformand:

Fatima El Ouaz

Fatema Afif Mustafa

Jesper Fønns

Nadia Zaza

Suppleanter

Yohanis Hamad

Ayman Awad Thiab

Anna Carolina Jensen

Kontakt Bestyrelsen her