Skip to main content

Overgang til ungdomsuddannelser

Mål og planer

Copenhagen City School sikrer, at der er en tydelig sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på skolen til daglig og de mål og planer, skolen har for undervisningen.
Den tilsynsførende og forældre skal kunne se en sammenhæng mellem undervisningen og skolens mål og planer.

Slutmål for undervisningen

"Fælles Mål" slutmål fungerer som pejlemærker for undervisningen.
Slutmålene beskriver de færdigheder og den kunnen, eleverne forventes at have fået, når de afslutter undervisningen i et bestemt fag eller fagområde.

Procedure for evaluering af den samlede undervisning

For kunne evaluere den samlede undervisning har ledelsen besluttet følgende procedure:

For indeværende følger Copenhagen City School Undervisningsministeriets og folkeskolens ”Fælles Mål”.

Faglæreren udarbejder årsplaner for undervisningen i faget, heraf fremgår fagmål for pågældende fag. Årsplanerne er tilgængelige på skolens intranet.

Ledelsen fører årligt tilsyn ved at følge emner i lærernes årsplan. Samtidig har skoleleder for indeværende år været på besøg i alle klasser, i alle fag, for at vurdere undervisningen.

Ledelsens vurdering

Ledelsen vurderer, at den samlede undervisning lever op til indholdet i Copenhagen City Schools årsplaner og øvrige målsætninger og værdier.

Opfølgningsplan

Den samlede undervisning vurderes næste gang i oktober 2019.

Elevernes udbytte

Der foretages løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på følgende måder:

 • Test i læsning og stavning 
 • Lærerproducerede test
 • Evaluering af afleveringsopgaver – feedback til eleverne
 • Elevrespons, responsgrupper og lærerrespons ved projektfremlæggelser 
 • Elevsamtaler
 • Nationale test
 • Eksternt tilsyn

Evalueringen samles i elevplanen, der bliver lagt i elevens mappe på skoleintra.

Elevplan udarbejdes 2 gange årligt

Det er klasselæreren og de øvrige faglærere, der udarbejder elevplanen på baggrund af faglærernes evalueringer.

Evalueringspraksis i forbindelse med elevernes udbytte af undervisningen:

 • Elevrådet laver en undervisningsmiljøvurdering hvert 3. år
 • Lærer- og faggrupper drøfter undervisningen og undervisningsmetoder på møder
 • Fagligheden drøftes i fagudvalg
 • Skole-hjemsamtaler 2 gange om året: her deltager klasselærer, relevante faglærere, eleven og forældrene. Med baggrund i report card gøres status over opstillede mål, og der laves aftaler om nye mål og tiltag.

Ledelsesniveau:

 • Skoleleder og souschef mødes to gange årligt, hvor eleverne og deres udbytte af undervisningen drøftes.
 • Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) en gang årligt med en kendt dagsorden og en skriftlig tilbagemelding

 • Skoleleder på besøg i klasserne efter aftale, hvor undervisningen og enkelte elever observeres.